Surf Academy

הצהרת משתמש- קטין

פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת תנאי משתמש :

1. הנני מצהיר כי אני יודע לשחות
2. הנני מצהיר כי יש לי את הידע והכישורים הנדרשים לשימוש עצמי בציוד המושכר
3. הנני מצהיר כי אין לי כל מגבלה או רגישות רפואית אשר עשויה לסכן אותי במהלך הפעילות המבוצעת
4. שטח פעילות הימית (סאפ / רוח / קיאק) מוגבל לשטח הלגונה בלבד
5. הנני מודע כי הנהלת המועדון אינה אחראית על ציודי האישי מפני גניבה / אובדן בכל שטח המועדון.
6. מובן לי כי הפעילות הימית הנה פעילות אתגרית אשר עלולה לגרום לפציעות. אין לי ולא תהיה לי כל טענה כנגד מפעילי המועדון ו/או מי מטעמם ואני פוטר אותם מכל אחריות במקרה של נזק גוף.
7. השימוש בציוד המועדון הינו באחריות המשתמש בלבד.
8. במקרה של נזק ואו אובדן של ציוד השוכר יישא בעלות הנזק הנ"ל.
9. הנני מודע לכך שיתכן ואצולם בזמן פעילותי במועדון ויתכן שהמועדון יעשה שימוש בתמונות אלו.
10. הנני מאשר בחתימתי להלן שקראתי את מסמך זה במלואו והבנתי ואני מסכים לתוכנו.
הצהרת קורונה :
1. הנני מצהיר כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות.
2. אני מצהיר כי אינני משתעל ואין לי קשיים בנשימה.
3. לא הייתי במגע עם חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד בשבועיים האחרונים.
4. ידוע לי כי מחובתי ואחריותי לעטות מסיכה לאורך שהותי מחוץ למים.

 
 
 
 
נא המתן